مطالب برتر

سیستم اصلی اندازه گیری در کاربراتور

سیستم اصلی اندازه گیری در کاربراتور

اندازه گیری در کاربراتور

سیستم اصلی اندازه گیری در یک کاربراتور شامل مکانیزمی است که یک نسبت سوخت ـ هوای اساسی و تقریباً ثابت را ، در محدوده وسیعی از سرعتها و بارها تأمین می کند . این مخلوط ، تقریباً حداقل نسبت سوخت ـ هوای مفید برای توان کامل بستگی دارد . لذا برای عملکرد در حالت دریچه گاز نیمه باز ، باید از تجهیزات تکمیلی در داخل کاربراتور استفاده شود .

سیستم اصلی اندازه گیری ، معمولاً شامل یک یا چند ونتوری است ، که هوا از آن عبور می کند . از افت فشار ایجاد شده در گلوگاه ونتوری درهنگام جریان هوا ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، برای کنترل شدت جریان سوخت ( از طریق یک یا چند روزنه ) استفاده می شود . سپس سوخت با استفاده از یک شیپوره به صورت قطرات ریز ، با هوای ورودی مخلوط می شود .

اندازه گیری در کاربراتور


شکل ۱ – الف-ونتوری به همراه سطح ورودی و سطح گلوگاه

اندازه گیری در کاربراتور


شکل ۱-ب-روزنه اندازه گیری سوخت با سطح

کنترل مخلوط

سیستم اصلی اندازه گیری کاربراتور ، غالباً به نحوی طراحی می شود که دبی ها بالاتر از هوا ، نسبت سوخت ـ هوایی در حدود ۰۶/۰ را تأمین کند . این نسبت سوخت ـ هوا تقریباً نمایشگر حداکثر اقتصاد در حالت دریچه گاز کاملاً باز می باشد و کمترین نسبت سوخت ـ هوایی است که در منحنی شکل ۳ ، برای یک مخلوط لازم می باشد . پس باید وسیله ای برای تغییر مخلوط پیش بینی شود ، تا حداکثر توان در هنگام نیاز و بهترین اقتصاد در دریچه گاز نیمه باز به دست آید ، و شرایط گذاری مختلفی نیز که بعداً بحث خواهد شد ، حاصل شود .

اندازه گیری در کاربراتور

شکل ۲-نسبت سوخت و هوای بهینه بر حسب درصد BMEP حداکثر ، برای موتور

سوزن اندازه گیری : یک راه تغییر نسبت سوخت ـ هوا ، قرار دادن یک سوزن مخروطی شکل است ، که درداخل و خارج روزنه اصلی سوخت ، یا در داخل و خارج روزنه کمکی سوخت حرکت می کند . حرکت این سوزن ممکن است به صورت دستی و یا توسط یک مکانیزم خودکار صورت گیرد . یک سوزن اندازه گیری برای کنترل مخلوط ، در شکل ۳ نشان داده شده است .

اندازه گیری در کاربراتور

شکل ۳-کاربراتور با سوزن اندازه گیری در روزنه اصلی سوخت

کنترل مکش از پشت :

یک روش برای تغییر نسبت سوخت ـ هوا ، که به مقدار زیادی درکاربراتورهای بزرگتر استفاده می شود ، کنترل مکش از پشت است . نمودار این سیستم در شکل ۴ نشان داده شده است .

اندازه گیری در کاربراتور

شکل ۴-کاربراتور با کنترل مکش از پشت

یک خط تهویه نسبتاً بزرگ ، ورودی کاربراتور ( نقطه ۱) را به بالای محفظه شناور متصل می کند . خط دیگر ، شامل یک روزنه بسیار کوچک است ، که بالای محفظه شناور را به گلوگاه ونتوری متصل می کند ( نقطه ۲) . در مدت عملکرد ، تنها مقدار کمی از جریان هوا در طول این دو خط ، از نقطه ۱ به نقطه ۲ برقرار می باشد . وقتی شیر به مقدار زیادی باز شود ، خط تهویه باز و فشار در محفظه شناور با () برابر می شود ، و روزنه سوخت به ازای ( ) عمل می‌کند . اگر سوپاپ کشویی بسته شود . محفظه شناور تنها با گلوگاه ونتوری مشارکت خواهد داشت . و فشار درروی سطح سوخت برابر با ( ) خواهد بود و درنتیجه ( ) صفرمی شود و هیچ سوختی جریان نخواهد داشت . با تنظیم شیر کنترل . ممکن است افت فشار نسبی در شیر و در روزنه کوچک تغییر کند ، و هر گونه فشاری مابین ( و ) ، ممکن است درمحفظه شناور نیز ایجاد شود . به ازای کنترل مکش از پشت ( ) دیگر برابر با ( ) ( رابطه ذکر شده ، نخواهد بود . بلکه ، عبارت است از :

که در آن ( ) فشار محفظه شناور است .

کنترل مخلوط برای جبران تغییر ارتفاع :

خاطر نشان شد که با افزایش ارتفاع ، نسبت سوخت ـ هوا ، متناسب با ( ) غنی خواهد شد . در کاربراتورهای هواپیما ، سوزن اندازه گیری یا شیر کنترل مکش از پشت ، توسط یک دمنده فانوسی فلزی آب بندی شده ، که در ورودی کاربراتور جای دارد ، تحریک میشود و به کار می افتد . دمنده از نیتروژن پر شده است ، که می توان فرض کرد که مشابه با فشار و دمای هوای ورودی است . یعنی انبساط نیتروژن و حرکت دمنده ، به ( ) بستگی دارد . در صورت وجود یک طرح مناسب ، مقدار (یا ( ) باید به گونه‌ای تغییر یابد که تمام تغییرات () را جبران کن . البته در ارتفاعات ، در نسبت – هوا ، به دلیل تغییرات در هنگام تغییر نسبت جریان هوا به جریان هوای بحرانی ،اغتشاش وجود خواهد داشت .

کنترل مخلوط برای توان حداکثر :

کاهش توان حداکثر موتور با بستن دریچه گاز ، غیر اقتصادی است . اگر نیازی به توان حداکثر وجود نداشته باشد ، با رقیقتر کردن مخلوط تا حد دستیابی به شرایط حداکثر اقتصاد ، برای نسبت سوخت ـ هوا در حالت دریچه گاز کاملاً باز ، توان خروجی به صورت مطلوبتری کاهش می یابد . برای توان کمتر ، دریچه گاز تدریجاً بسته می شود و نسبت سوخت ـ هوا در طول منحنی شکل ۲ ، در بهترین شرایط اقتصاد نگهداشته می شود.

وسیله ای که مخلوط را درحالت عدم نیاز به توان حداکثر ، از حالت توان حداکثر تغییر می دهد ، « سیستم صرفه جو» نامیده می شود . کنترل مخلوط صرفه جو ، غالباً مشابه با عمل سوزن اندازه گیری است . تنها در حالت نیاز به توان حداکثر ، سوزن کاملاً از روی روزنه سوخت برداشته می شود . در خودروها ، سوزن اندازه گیری صرفه جو ممکن است به گونه ای به دریچه گاز متصل شود ، که درهنگامی که دریچه گاز تقریباً کاملاً باز است سوزن اندازه گیر برداشته شده باشد . این عمل باعث تأمین مخلوط برای حداکثر توان ، درهنگام باز بودن کامل باشد . این عمل باعث تأمین مخلوط برای حداکثر توان ، در هنگام باز بودن کامل دریچه گاز است . گاهی اوقات سیستم صرفه جو ، به گونه ای محدود می شود که بتواند شرایط غنی تر ساختن اضافی برای کنترل خودسوزی در توانهای خروجی بالا را ایجاد کند .

برای کنترل خودسوزی در یک موتور ، که از یک تپه با شیب تند صعود می کند ، یا شتاب می گیرد ،« قبل از » اینکه دریچه گاز به مقدار زیادی باز شود ، باید عمل غنی تر شدن صورت گیرد ، زیرا در سرعتهای کم ، موتور از نظر امکان وقوع خودسوزی آماده تر است .در عملکرد در جاده های کفی ، تنظیم دریچه گاز ( همچون حالت فوق ) موجب خودسوزی نمی شود ، و این به خاطر سرعت بالای موتور است . از آنجایی که در یک تنظیم دریچه گاز معین ، همواره غنی تر شدن مورد نظر نمی باشد ، در برخی از خودروها ، صرفه جو توسط فشار مانیفولد عمل می کند . وقتی دریچه گاز باز می شود ، فشار مانیفولد بالا می رود . تغییر فشار مانیفولد بر روی پیستونی عمل می کند که سوزن اندازه گیری را بلند می کند . به دلیل اصطکاک در مانیفولد ، فشار مانیفولد در یک موتور دارای دور بالا ودریچه کاملاً باز ، کمتر از یک موتور دارای دور پایین با دریچه گاز کاملاً باز است . پس اگر صرفه جو به نحوی تنظیم شده باشد که در سرعتهای زیاد ، در دریچه گاز کاملاً باز و مخلوط را غنی کند ، در سرعت کم و در حالتی کمتر از دریچه گاز کاملاً باز نیز مخلوط را غنی می کند . در صورت وجود خودسوزی ، این امر یک مزیت است ، زیرا در فشار مانیفولد یکسان ، خودسوزی ممکن است در سرعت کم موتور وجود داشته باشد ، ولی دردور زیاد موتور وجود نداشته باشد .مثالهای مربوط به هر دو نوع صرفه جو ، در شکلهای الف ـ ۵ و ب ـ ۵ نشان داده شده اند .

در موتورهای دور ثابت ، صرفه جو گاهی اوقات توسط وسیله اندازه گیری هوا عمل می کند و در نتیجه ، غنی شدن در نزدیکی ظرفیت هوای حداکثر رخ می دهد . در موتورهای دور متغیر .این امر رضایتبخش نیست ، زیرا اگر صرفه جو به نحوی تنظیم شده باشد که در سرعتهای زیاد ودر نزدیکی حالت دریچه گاز کاملاً باز عمل کند ، در هنگام عملکرد در سرعتهای پایین ودریچه گاز کاملاً باز ، دچار نقصان می شود ، زیرا ظرفیت هوای سرعت کم به اندازه کافی زیاد نمی باشد .

اندازه گیری در کاربراتور

شکل الف – ۵ – صرفه جوی عمل کننده       شکل ب-۵-صرفه جویی از طریق

از طریق دریچه گاز ،در یک کاربراتور               فشار مانیفولد ، در یک کاربراتور

منبع : سایت نیاز خودرو

همچنین مطالعه کنید :

کاربراتور پیکان

کاربراتور در سیستم سوخت رسانی خودرو

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

45 + = 46